สวัสดิการทดสอบ

สวัสดิการ

การพัฒนาบุคลากร บริษัทให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน จึงจัดให้มีสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาและการอบรมของพนักงานทั้งในและนอกเวลางาน  เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของพนักงานในแต่ละด้าน เช่น ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินทุนการศึกษาบุตรพนักงาน