โรงงานสุขสวัสดิ์

ข้อมูลโรงงาน

โรงงานดีพลัสฯ เป็นโรงงานที่จดทะเบียนการค้าภายใต้ ชื่อ
“บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด สาขา 001”

          ปัจจุบันโรงงานดีพลัสฯ มีจำนวนพนักงานกว่าประมาณ 330 คน
ประกอบไปด้วยส่วนคลังสินค้าวัตถุดิบ ,ส่วนผลิตฟิล์มและกระจกกันรอย,
ส่วนแพ็คสินค้า, ส่วนควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ,ส่วนคลังสินค้าสำเร็จรูป,
ส่วนจัดส่งสินค้า และส่วนงานสนับสนุนหลังบ้าน

          โรงงานมีอาคารทั้งหมด 4 หลัง บนพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ โรงงานดีพลัสฯ
เป็นโรงงานผลิตฟิล์มและกระจกปกป้องหน้าจอเจ้าแรกและใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ภายใต้แบรนด์  Focus โดยการผลิตเรา “ มุ่งเน้นผลิตสินค้าดี
มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ”
และ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า
และยั่งยืน ทางบริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางปฎิบัติในการปกป้องผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ภายใต้นโยบาย
และความมุ่งหวังการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO9001
และ ISO14001 ขององค์กร

          นอกจากกลุ่มสินค้าปกป้องหน้าจอแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีการนำเข้า
และผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมมือถือ ที่จำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อ
และห้างสรรพสินค้า ภายใต้แบรนด์ “RIZZ”  “WHY” และสินค้าเพื่อสุขภาพ
“BEWELL” โดยโรงงานดีพลัสฯ จะทำการสนับสนุนในการแพ็คสินค้า,
จัดเก็บ, จัดเตรียมสินค้า และส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
สูงสุดของลูกค้า

บริษัทดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
( สาขา : โรงงานสุขสวัสดิ์ )

บริษัทดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด88
( สาขา : โรงงานสุขสวัสดิ์ )

ข้อมูลโรงงาน

โรงงานดีพลัสฯ เป็นโรงงานที่จดทะเบียนการค้าภายใต้
ชื่อ“บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด สาขา 001”
ปัจจุบันโรงงานดีพลัสฯ มีจำนวนพนักงานกว่า
ประมาณ 330 คน ประกอบไปด้วยส่วนคลังสินค้าวัตถุดิบ,
ส่วนผลิตฟิล์ม และกระจกกันรอย, ส่วนแพ็คสินค้า,
ส่วนควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า,
ส่วนคลังสินค้าสำเร็จรูป, ส่วนจัดส่งสินค้า
และส่วนงานสนับสนุนหลังบ้าน

โรงงานมีอาคารทั้งหมด 4 หลัง บนพื้นที่ประมาณ 8 ไร่
โรงงานดีพลัสฯ เป็นโรงงานผลิตฟิล์มและกระจกปกป้อง
หน้าจอเจ้าแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์
Focus โดยการผลิตเรา
“ มุ่งเน้นผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ” และเพื่อให้การดำเนิน
ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและยั่งยืน
ทางบริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางปฎิบัติในการปกป้อง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ
จนถึงปลายน้ำภายใต้นโยบาย และความมุ่งหวัง
การปฏิบัติงาน ตามระบบมาตรฐานสากล ISO9001
และ ISO14001 ขององค์กร

นอกจากกลุ่มสินค้าปกป้องหน้าจอแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมี
การนำเข้า และผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมมือถือ
ที่จำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า ภายใต้
แบรนด์ “RIZZ”  “WHY” และสินค้าเพื่อสุขภาพ
“BEWELL” โดยโรงงานดีพลัสฯ จะทำการสนับสนุน
ในการแพ็คสินค้า, จัดเก็บ, จัดเตรียมสินค้า และส่งมอบ
ให้กับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้า