โรงงานสุขสวัสดิ์

ข้อมูลโรงงาน

            โรงงานดีพลัสสุขสวัสดิ์ ประกอบการดำเนินการแบ่งเป็น 2 บริษัทฯ
ได้แก่ บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ จำกัด
ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนพนักงานในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 500 คน บนพื้นที่การทำงาน
ประมาณ 8 ไร่ โดยบริษัทฯเป็นไรงงานผลิตฟิล์มและกระจกกันรอยโทรศัพท์มือถือเจ้าแรก
และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้แบรด์ “Focus” และนอกจากนี้ยังมีการนำเข้าและ
จัดจำหน่ายอุปกรณ์เสนริมมือถือ อุปกรณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ ที่จัดจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อ
และห้างสรรพสินค้า ภายใต้แบรด์ “RIZZ” “WHY” และ “BEWELL”
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มของผู้บริโภค
       
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดี เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับ
การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและยั่งยืน บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดดขึ้นในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นกระบวนการ
จนจบกระบวนการ ภายใต้การดำเนินงานดังกล่าว บริษัทมีความมุ่งหวังและมุ่งมั่น
ที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายของระบบมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯได้นำมาประยุกต์ใช้

บริษัทดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
( สาขา : โรงงานสุขสวัสดิ์ )

บริษัทดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด88
( สาขา : โรงงานสุขสวัสดิ์ )

ข้อมูลโรงงาน

             โรงงานดีพลัสสุขสวัสดิ์ ประกอบการดำเนินการแบ่งเป็น 2 บริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ จำกัด ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนพนักงานในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 500 คน บนพื้นที่การทำงานประมาณ 8 ไร่ โดยบริษัทฯเป็นไรงงานผลิตฟิล์มและกระจกกันรอยโทรศัพท์มือถือเจ้าแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้แบรด์ “Focus” และนอกจากนี้ยังมีการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เสนริมมือถือ อุปกรณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ ที่จัดจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า ภายใต้แบรด์ “RIZZ” “WHY” และ “BEWELL” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มของผู้บริโภค

            ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดี เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและยั่งยืน บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดดขึ้นในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบกระบวนการ ภายใต้การดำเนินงานดังกล่าว บริษัทมีความมุ่งหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายของระบบมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯได้นำมาประยุกต์ใช้