นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและการจัดการ

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SA8000)

     บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสากล รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นหรือประเทศที่ไปตั้งอยู่ รวมถึงมุ่งมั่นให้การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (SA8000)