นโยบายความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้าและห่วงโซ่อุปทาน

“เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับและรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย

เพื่อสร้างความมั่นใจและลดทอนเหตุไม่พึงประสงค์ต่อความต้องการของลูกค้าของเรา

Verify by

โดยยึดหลักปฏิบัติงาน ดังนี้

     1. การสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดำเนินงานให้กับทางบริษัทฯ

     2. การสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลในการคัดเลือกคู่ค้าและดูแลคู่ค้า (Business Partner)เพื่อการจัดส่งสินค้า

     3. การสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลในการเข้า-ออก ของคน สิ่งของ เอกสาร และการจัดส่งสินค้าตลอด Supply chain

     4. การสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ (Information Technology) ผ่านระบบควบคุมส่วนกลาง

     5. การสร้างระบบการจัดการในการตรวจสอบ บรรจุ เคลื่อนย้ายสินค้า (Container and Trailer) การตรวจสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ และควบคุมการ

     การปนเปื้อนสินค้าเพื่อการส่งออกให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย/ข้อกำหนดมาตรฐานการส่งออก เช่น กรมศุลกากร, IPPC, ISPM-15 เป็นต้น