นโยบายความปลอดภัย

นโยบายและการจัดการ

นโยบายความปลอดภัย (C-TPAT,GSV)

“เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับและรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย

เพื่อสร้างความมั่นใจและลดทอนเหตุไม่พึงประสงค์ต่อความต้องการของลูกค้าของเรา

โดยยึดหลักปฏิบัติงาน ดังนี้

      1. การสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดำเนินงานให้กับทางบริษัทฯ

      2. การสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลในการคัดเลือกคู่ค้าและดูแลคู่ค้า (Business Partner)เพื่อการจัดส่งสินค้า

      3. การสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลในการเข้า-ออก ของคน สิ่งของ เอกสาร และการจัดส่งสินค้าตลอด Supply chain

     4. การสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ (Information Technology) ผ่านระบบควบคุมส่วนกลาง

     5. การสร้างระบบการจัดการด้านในการตรวจสอบ บรรจุ เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการส่งออก (Container and Trailer)