นโยบายการจัดการด้านคุณภาพ

นโยบายและการจัดการ

นโยบายการจัดการด้านคุณภาพ ( ISO9001 : 2015 )

“มุ่งเน้นผลิตสินค้าดีมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

Verify by

มุ่งเน้นผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ

     บริษัทฯ มีการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ รวมถึงศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น วัตถุดิบใหม่, ผลิตภัณฑ์ใหม่, เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น

     โดยมุ่งเน้นให้สินค้าดีมีคุณภาพให้กับองค์กร, ลูกค้า และ ผู้ใช้สินค้าคนสุดท้าย

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นโดยพนักงานทุกคนมีความร่วมมือกันในทุกๆระดับ เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเอง, พัฒนาระบบการทำงาน ,พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและพัฒนาวัตถุประสงค์คุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

     โดยมีการวางแผนงาน (Plan), การดำเนินการ (Do) ,การตรวจสอบ (Check),การปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไข (Action)

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

     ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ตามระเบียบปฎิบัติ และข้อกำหนดของลูกค้า รวมถึงกฎระเบียบที่ตนเองรับผิดชอบอย่างถูกต้องครบถ้วน  เพื่อผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และส่งมอบให้ลูกค้าตรงความต้องการ และตรงเวลา อันเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า