นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและการจัดการ

นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)

Verify by

ป.1

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อตกลง

     บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อตกลงร่วมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์, ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ป.2

ปกป้องสิ่งแวดล้อม

     บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และวัตถุดิบในการผลิตกระจกไม่ใช้แร่ต้องห้ามกำหนด ได้แก่ cassiterite (for tin), wolframite (for tungsten), coltan (for tantalum , gold ore )รวมถึงป้องกันมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม บริการขององค์กร ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นสู่บรรยากาศภายนอกและมีผลกระทบกับชุมชน

ป.3

ป้องกันและควบคุมการใช้สารเคมี

     บริษัทฯ มุ่งมั่นในการควบคุมการใช้สารเคมี วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS; Restriction of Hazardous Substances), สารต้องห้ามตามที่ลูกค้ากำหนด (Restrict substance list)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและให้ความรู้พนักงานที่ทำงานภายใต้การควบคุมขององค์กรให้เกิดความตระหนักด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินการสื่อสารนโยบายฯ นี้ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน