Account Executive (Modern Trade)

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities):

- รับผิดชอบบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย วางแผนการขาย พยากรณ์ยอดขาย รวมถึงจัดทำรายงานการขาย

- ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า

- ดูแลลูกค้าสำคัญของบริษัท

- นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า ประสานงานกับงานขาย รับผิดชอบและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย รับนโยบายและประสานงานกับหัวหน้างานได้เป็นอย่างดีและตลอดเวลา เพื่อเป้าหมายเดียวร่วมกันคือ การมอบสินค้าและบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

- ประสานงานกับลูกค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทราบถึงความต้องการของลูกค้า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification):

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธรุกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

- เพศหญิง-ชาย อายุ 23-30 ปี

- มีประสบการณ์ด้านการขาย พัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป หากเป็นช่องทางการขายทาง Modern Trade หรือ Mobile Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เข้าใจการขาย และการตลาด

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS. Office , Excel

- มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก

- ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในด้านเทคโนโลยี หรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการทำงาน

- มีความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้

- หากได้ทักษะการเจรจาต่อรอง เข้าใจภาพตลาดสินค้าอุปกรณ์ IT/ สินค้าเพื่อสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานสนใจร่วมงานกับเรา

ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ recruit@dplus.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 0-2294-4848 (Office)
Tel : 091-545-2481 (HR)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เปิดรับ