Life At Dplus

LIFE AT DPLUS

  • ชีวิตในครอบครัวดีพลัส เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเรียนรู้ บริษัทไม่ได้มุ่งหวังเพียงเฉพาะผลกำไร หรือการเจริญเติบโตของบริษัทเท่านั้น ดีพลัสยังมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้เต็มไปด้วยคุณภาพ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการมุ่งเน้นให้ทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่แจ่มใส

  • ดีพลัส เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีโอกาสใหม่ๆและความท้าทายให้เรียนรู้เสมอ เรามุ่งหวังให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนา และเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับ สโลแกนขององค์กร “Forward Together” ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกัน ร่วมมือกันเพื่อส่งมอบคุณค่าตอบแทนให้กับสังคมผ่านสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

[parallax-scroll id="1683"]

กิจกรรมสัมพันธ์

เสียงของพี่น้องชาว DPLUS

ธิติพล สัจจพงษ์ (พี่เบนซ์)
Co-Founder

เป้าประสงค์ของดีพลัส

“เราต้องการให้ผู้คนได้เข้าถึง
และใช้งานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ
ที่มีคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ในราคาคุ้มค่า
และมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม”

พวกเรา มีความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับผู้คน
โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก้าวทันเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด
และบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมที่สุดครับ

ไชยศลย์ รัตนาวากุล (พี่ก้อง)
Co-Founder

วิสัยทัศน์ของดีพลัส

“องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
ที่เติบโตอย่างมั่นคง และมีความสุข”

เพื่อให้องค์กร สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดี สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนนั้น
หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร คือ“คน” ความร่วมมือกันของทีมงานที่ดี
และเก่งจะช่วยสร้างผลงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ น้องๆที่ดีและเก่ง
พร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับผู้คน
มีองค์ประกอบสำคัญ 3 สิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน คือ
หนึ่ง  น้องๆ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
สอง  น้องๆ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
สาม  น้องๆ มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต
สามสิ่งนี้รวมกัน จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ของดีพลัส
ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่พวกเรายึดถือครับ