การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

      มีความตระหนัก และให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการดำเนินการของ บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันการเติบโตทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังนั้น
ทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลายกิจกรรมทางธุรกิจ จึงตัดสินใจเข้าร่วมดำเนินการอุตสาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการทำงาน และแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ
เพื่อให้เกิดปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการ
      เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการเพื่อปกป้องและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินการเพื่อตรวจสอบตรวจสัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพสารเคมีในอากาศ ชีวอนามัยในการทำงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินการ (Supply Chain)

โดยปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 : วัฒนธรรมสีเขียว (GREEN CULTURE)  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จากทั้งหมด 5 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (GREEN COMMITMENT): มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน
ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (GREEN ACTIVITYIES): การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจ
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM): การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (GREEN CULTURE): ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (GREEN NETWORK): มีเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 4 และ ระดับที่ 5  ต่อไป