Graphic Designer

หน้าที่ที่รับผิดชอบ:

- ออกแบบสื่อโฆษณา และงานออกแบบอื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์แบรนด์

- พัฒนางานออกแบบ และวิเคราะห์งานเชิง Digital MKT ได้

- ประชุมวางแผนงานการสื่อสารการตลาด ผ่านงาน Graphic Design

- ร่วมวางแผนสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาด

- เก็บบันทึก รวบรวมชิ้นงานออกแบบ และสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

- เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับทีมงานภายในทีม และปฏิบัติงานอื่นๆที่หัวหน้างานมอบหมายตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัติ:

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ

- อายุระหว่าง 23-30 ปี

- มีการประสานงานและ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง และอดทน

- ละเอียดรอบคอบ และใฝ่รู้

- มีทัศนคติเชิงบวก และมีความเป็นผู้นำ

 

สมัครงานสนใจร่วมงานกับเรา

ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ recruit@dplus.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 0-2294-4848 (Office)
Tel : 091-545-2481 (HR)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เปิดรับ